صندلی کده

صندلی کنفرانسی داتیس

حراج!

صندلی کنفرانسی CB760 داتیس

قیمت اصلی 5,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,745,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CF460P داتیس

قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,950,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CF860 داتیس

قیمت اصلی 4,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,675,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CP647P داتیس

قیمت اصلی 4,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,690,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CR325 داتیس

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,330,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CR325X داتیس

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,940,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CS870 داتیس

قیمت اصلی 5,390,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,065,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CT770 داتیس

قیمت اصلی 5,130,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,825,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CV355 داتیس

قیمت اصلی 2,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,085,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CV355X داتیس

قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,699,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی CV840 داتیس

قیمت اصلی 5,130,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,825,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی ارگو CE880 داتیس

قیمت اصلی 5,280,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,965,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی مدل CE640WF داتیس

قیمت اصلی 4,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,595,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی مدل CW450W داتیس

قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,195,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی مدل CW450WF داتیس

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,575,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کنفرانسی مدل CZ430p داتیس

قیمت اصلی 3,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5