صندلی کده

صندلی انتظار شفق

حراج!

صندلی آموزشی NMT110 دو نفره با تشک شفق

قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,590,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی NMT111 سه نفره با تشک شفق

قیمت اصلی 5,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,140,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی NMT112 چهار نفره با تشک شفق

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,695,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار F-252 دسته دار بدون تشک شفق

قیمت اصلی 11,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,155,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار HT-153 تشک دار دسته دارشفق

قیمت اصلی 18,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,190,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار HT.152 دسته دار 2نفره تشک دارشفق

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,610,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار LT- 152 دو نفره بدون دسته -تشک دار شفق

قیمت اصلی 11,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,155,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N101 شفق

قیمت اصلی 1,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,360,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N102 شفق

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,650,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N103 شفق

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,650,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N110 دونفره بدون تشک شفق

قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,425,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N111 سه نفره بدون تشک شفق

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,395,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار N112 چهار نفره بدون تشک شفق

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,365,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار NT111 سه نفره با تشک شفق

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,270,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار NT112 چهار نفره با تشک شفق

قیمت اصلی 5,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,530,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار چهار نفره مدلH میزباندار HB154 شفق

قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,280,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار دو نفره H152 شفق

قیمت اصلی 11,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,155,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار دو نفره L152 پانچ بدون تشک بدون دسته شفق

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,700,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار دو نفره بدون پشتی -بدون تشکB452 پانچ شفق

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,820,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
صندلی فرودگاهی شفق
حراج!

صندلی انتظار دو نفره مدل H میزباندار HB152 شفق

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,095,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار سه نفره بدون پشتی -بدون تشک B453 پانچ شفق

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,245,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار سه نفره بدون پشتی تشک دار BT453 شفق

قیمت اصلی 9,625,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,340,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار سه نفره مدل L153 شفق

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,550,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار مدل F253 سه نفره شفق

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5