صندلی داتیس

حراج!

صندلی آموزشی TP365 داتیس

قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,555,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی TR325 داتیس

قیمت اصلی 2,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی TV355 داتیس

قیمت اصلی 1,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,795,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SP360X داتیس

قیمت اصلی 930,000 تومان بود.قیمت فعلی 905,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SP365X داتیس

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,070,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SR325 داتیس

قیمت اصلی 1,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,910,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SR325X داتیس

قیمت اصلی 1,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,485,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SV355 داتیس

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,650,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی چهارپایه SV355X داتیس

قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,265,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XB760 داتیس

قیمت اصلی 6,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,850,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XE880 داتیس

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,360,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XF460 داتیس

قیمت اصلی 4,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,560,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XF460P داتیس

قیمت اصلی 4,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,275,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XF460T داتیس

قیمت اصلی 4,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,655,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XF860 داتیس

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,205,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XP647P داتیس

قیمت اصلی 5,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,595,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XP747 داتیس

قیمت اصلی 5,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,595,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XP747P داتیس

قیمت اصلی 5,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,310,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XS635T داتیس

قیمت اصلی 5,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,160,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XS870 داتیس

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,545,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XT770 داتیس

قیمت اصلی 6,470,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی XV840 داتیس

قیمت اصلی 6,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,100,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی ER325 داتیس

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,720,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارمندی EV355 داتیس

قیمت اصلی 2,390,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,320,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5