صندلی کده

میز عسلی

حراج!

ميز مربع 60*60با پایه چوبی با صفحه شيشه مدل 5019WG اروند

قیمت اصلی 5,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,470,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5019Mw اروند

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5019MS اروند

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,925,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 60*60با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل 5019MG اروند

قیمت اصلی 4,140,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 90*90با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5021MS اروند

قیمت اصلی 13,455,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,050,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع 90*90با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل5021MGاروند

قیمت اصلی 6,095,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,920,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع60*60با پایه چوبی با صفحه چوب 5019WW اروند

قیمت اصلی 6,720,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,520,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مربع90*90با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5021MW اروند

قیمت اصلی 7,705,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,475,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه چوب مدل 5020mw اروند

قیمت اصلی 6,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,245,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه سنگ مدل 5020ms اروند

قیمت اصلی 11,385,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,045,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

ميز مستطيل 115*57/5با پایه فلزی با صفحه شيشه مدل MG5020 اروند

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز پذیرایی مدلاور مستطیل مدل 5111 اروند

قیمت اصلی 3,335,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,235,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز پذیرایی مستطیل شیشه ای مدل 5012 اروند

قیمت اصلی 4,370,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,240,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز جلو مبلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل بغل فلزی رنگ مشکی چرمی 120×65×44مدل B920 راحتیران

قیمت اصلی 7,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,260,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز جلو مبلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل پایه استیل )11۰×6۰×43 مدل B940 راحتیران

قیمت اصلی 6,790,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,245,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز جلو مبلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل پایه استیل )130×6۰×44مدل B930 راحتیران

قیمت اصلی 6,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,430,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل بغل فلزی رنگ مشکی چرمی )65×65×44مدل S920 راحتیران

قیمت اصلی 7,190,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,615,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل پایه استیل )6۰×6۰×43 مدل S940 راحتیران

قیمت اصلی 6,190,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,695,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

میز عسلی ۲طبقه شیشه مشکی سکوریت ۱۰میل پایه استیل 60×6۰×44مدل S930 راحتیران

قیمت اصلی 6,290,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,790,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5