صندلی کده

پارس تکنیک

حراج!

صندلی آموزشی E701 پارس تکنیک

قیمت اصلی 4,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,805,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی E802 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,135,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی E818 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,490,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی E850 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,730,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی E900 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,490,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی آموزشی E903 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,870,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,595,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپنی OP100 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,370,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,110,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپنی OP101 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,930,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپنی OP102 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,355,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی اپنی OP103 پارس تکنیک

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,245,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار W303 پارس تکنیک

قیمت اصلی 5,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,385,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار W830 پارس تکنیک

قیمت اصلی 4,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,810,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار W870 پارس تکنیک

قیمت اصلی 4,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,810,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار W889 پارس تکنیک

قیمت اصلی 5,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار W890 پارس تکنیک

قیمت اصلی 5,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار چهارپایه W802 پارس تکنیک

قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,580,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار مدل W301 پارس تکنیک

قیمت اصلی 6,840,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,735,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی انتظار مدل W302 پارس تکنیک

قیمت اصلی 10,425,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,100,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی f913 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L909 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L910 جک 12 سانت پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,080,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L911 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,570,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی پزشکی L912 پارس تکنیک

قیمت اصلی 2,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5
حراج!

صندلی کارشناسی D805 پارس تکنیک

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,955,000 تومان است.
امتیاز 0 از 5